Aby w pełni korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na wykorzystywanie cookies [więcej]     ODMOWA   ZGODA

Diety radnych Rady Miejskiej Trzcianki.

w_lew / 2016-06-13

Wynagrodzenie duże czy małe? Ile zarabiają osoby pełniące funkcję radnego Rady Miejskiej Trzcianki? Czy są to kwoty duże czy małe?

Z naszej analizy wynika, że najważniejsza, funkcyjnie, osoba w radzie, czyli jej przewodniczący pobiera dietę w wysokość 1 987,27 zł miesięcznie . Pozostali radni otrzymują kwoty niższe, bowiem ich uposażenie zależy od pełnionych funkcji i członkostwa w komisjach rady. Nie mniej jednak utrzymanie osób reprezentujących naszą społeczność kosztuje krocie: w 2015 roku 330 881,94 zł , w 2014 roku 301 554,00 zł , w 2013 roku 294 116,78 zł , w roku 2012 roku 292 479,36 zł . Czy jakość reprezentacji jest adekwatna do ponoszonych kosztów?

Czy znana jest Wam uchwała nr XX/145/04 z dnia 24.03.2004r. Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Miejskiej Trzcianki?

Uchwała ta jest kluczowa dla udzielenia odpowiedzi na pytanie postawione na wstępie bowiem to ona właśnie określa w jaki sposób ustala się wysokość wypłacanych diet radnym naszego miasta za pełnienie swoich funkcji, do czego radni mają prawo zgodnie z art.25 ust.4 i ust.8 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08.03.1990r. z późniejszymi zmianami.

W uchwale tej, w §1 ust.1 zapisano, że:

„W związku z wykonywaniem mandatu radnego, w zależności od pełnionych funkcji, radnym Rady Miejskiej Trzcianki, zwanej dalej Radą, przysługują w ciągu miesiąca ryczałtowe diety, będące wynagrodzeniem za całokształt prac związanych z wykonywaniem mandatu w następujących wysokościach:

  1. Przewodniczący Rady – 62% podstawy wypłaty;
  2. Wiceprzewodniczący Rady – 47% podstawy wypłaty;
  3. Przewodniczący Komisji Rady, będący jednocześnie członkiem drugiej komisji – 35% podstawy wypłaty;
  4. Przewodniczący Komisji Rady – 31% podstawy wypłaty;
  5. radny Rady Miejskiej, będący jednocześnie członkiem dwóch komisji – 29% podstawy wypłaty;
  6. radny Rady, będący członkiem jednej komisji – 22% podstawy wypłaty.”

§1 ust.2 – określa zaś co stanowi podstawę wypłaty , i tak:

Podstawę wypłaty diet , określonych w ust. 1, stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw za III kwartał roku poprzedniego , ustalane na podstawie art. 7 pkt 15 ustawy z dnia 6 lutego 1997 roku o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153 ze zm.)”

W marcu 2007 Rada Miejska Trzcianki podjęła uchwałę nr VI/30/07 z dnia 15.03.2007r. na mocy której znowelizowała brzmienie §1 ust.2 nadając mu brzmienie:

Podstawę wypłaty diet , określonych w ust. 1, stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, za III kwartał roku poprzedniego , ustalane na podstawie art. 5 pkt 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 ze zm.)”

Wspomniana uchwała jest zatem dokumentem bardzo ważnym, który każdy radny i kandydat na radnego powinien znać, bowiem określa ona wysokość pobieranych diet w bieżącym roku za pełnienie funkcji radnego, czyli wynagrodzenia za pracę na rzecz lokalnej społeczności, a więc za uczestnictwo w sesjach rady miejskiej, posiedzeniach komisji, oficjalnych wydarzeniach, imprezach okolicznościowych, za udział w głosowaniach, za podejmowanie decyzji i stanowisk, czyli za CAŁOKSZTAŁT PRAC ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM MANDATU .

Ile w takim razie zarabiają nasi radni? Jest to zależne od wskaźnika przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, który za III kwartał lat poprzednich kształtował się następująco:

III kwartał 2006 2 627,53 zł
III kwartał 2007 2 891,06 zł
III kwartał 2008 3 190,35 zł
III kwartał 2009 3 317,45 zł
III kwartał 2010 3 385,23 zł
III kwartał 2011 3 593,42 zł
III kwartał 2012 3 689,81 zł
III kwartał 2013 3 813,25 zł
III kwartał 2014 3 939,22 zł
III kwartał 2015 4 081,90 zł
Źródło: opracowanie własne na podstawie www.gus.gov.pl

Przeanalizujmy jak w takim razie kształtują się diety (wynagrodzenie) dwóch najważniejszych (pod względem pełnionej funkcji) osób w Radzie Miejskiej Trzcianki, czyli jej przewodniczącego oraz jego zastępcy. Dla Przewodniczącego RM Trzcianki jest to  62% podstawy wypłaty , dla Wiceprzewodniczącego RM Trzcianki jest to  47% podstawy wypłaty :

wartość wskaźnika na Przewodniczący Wiceprzewodniczący
III kwartał 2006 2 627,53 zł 1 629,07 zł 1 234,94 zł
III kwartał 2007 2 891,06 zł 1 792,46 zł 1 358,80 zł
III kwartał 2008 3 190,35 zł 1 978,02 zł 1 499,46 zł
III kwartał 2009 3 317,45 zł 2 056,82 zł 1 559,20 zł
III kwartał 2010 3 385,23 zł 2 098,84 zł 1 591,06 zł
III kwartał 2011 3 593,42 zł 2 227,92 zł 1 688,91 zł
III kwartał 2012 3 689,81 zł 2 287,68 zł 1 734,21 zł
III kwartał 2013 3 813,25 zł 2 364,22 zł 1 792,23 zł
III kwartał 2014 3 939,22 zł 2 442,32 zł 1 851,43 zł
III kwartał 2015 4 081,90 zł 2 530,78 zł 1 918,49 zł
Żródło: opracowanie własne

Żeby nie było jednak tak kolorowo ustawodawca w ustawie o samorządzie gminnym z dnia 08.03.1990r. z późniejszymi zmianami, dokładnie w art.25 ust.6 ograniczył wysokość przysługujących radnemu diet, poprzez wprowadzenie zapisu, że wysokość ta „ … nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie półtorakrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23.12.1999r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw …”.

Wspomniana wyżej kwota bazowa na rok bieżący (2016) oraz ostatnie lata była określana na poziomie z roku 2008 i wynosi 1 766,46 zł (do jej ustalenia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23.12.1999r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy).

Oznacza to, że w 2016 r. maksymalna wysokość diet przysługujących każdemu radnemu gminy w ciągu miesiąca łącznie wynosi 2 649,69 zł , przy czym w zależności od liczby mieszkańców w gminie wynosi:

liczba mieszkańców gminy maksymalna wysokość diety
powyżej 100 tysięcy mieszkańców

2 646,69 zł  (100% maksymalnej wysokości diety)

od 15 tysięcy do 100 tysięcy mieszkańców

1 987,27 zł  (75% maksymalnej wysokości diety)

poniżej 15 tysięcy mieszkańców

1 324,85 zł  (50% maksymalnej wysokości diety)

Źródło: opracowanie własne

Pamiętajmy, że zarówno przewodniczący rady jak i wiceprzewodniczący pełnią jeszcze inne funkcje: pierwszy jest członkiem Komisji Spraw Społecznych, drugi – Komisji Gospodarczej. Gdyby nie podane wyżej ograniczenie, mogliby pobierać wyższe diety z tytułu pełnienia funkcji członkowskich w wymienionych komisjach. Na szczęście, ważnym i kluczowym słówkiem w całej dywagacji jest słówko ŁĄCZNIE – wobec czego wysokość maksymalnej miesięcznie diety należy zweryfikować w przypadku Przewodniczącego Rady Miejskiej Trzcianki do kwoty 1 987,27 zł (to jest granica, której nie może przekroczyć), Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Trzcianki kwoty tej nie przekracza – więc nie ma czego korygować (jest w pobliżu maksymalnej granicy diety).

Jeszcze ciekawostka, dodatkowo z diet radnych nie są odprowadzane żadne składki oraz są oni zwolnieni  z podatku do kwoty 2 280 zł miesięcznie . Czyli to co dostają to kasą „na rękę”!

Tak, to wygląda w oparciu o obwiązujące przepisy.

Sprawdziliśmy również co bohaterowie naszego felietonu wpisali do swoich oświadczeń majątkowych, do czego osoby pełniące funkcję radnych są zobowiązaniu zgodnie z art.24h ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie z tym przepisem radny co roku składa oświadczenie majątkowe wraz z kopią swojego zeznania PIT do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.

I tak, w roku 2014, wg oświadczeń:

  1. Obecny Przewodniczący RM Trzcianki (w roku 2014 „po prostu” radny) wpisał dochód z tytułu diety radnego: 17 983,90 zł
  2. Wiceprzewodniczący RM Trzcianki wpisał dochód z tytułu diety radnego: 18 443,44 zł

Oświadczenia za rok 2015:

  1. Przewodniczący RM Trzcianki wpisał dochód z tytułu diety radnego: 23 847,24 zł
  2. Wiceprzewodniczący RM Trzcianki: na dzień 10.06.2016 oświadczenie niedostępne

Jeżeli przedstawione powyżej dochody podzielimy przez 12 miesięcy posługi radnego to otrzymamy wysokość miesięcznych diet (bez względu na ilość sesji w miesiącu) które przedstawiają się następująco:

w roku 2014:

Obecny Przewodniczący RM Trzcianki (w roku 2014 „po prostu” radny) – 1 498,66 zł / miesięcznie

Obecny Wiceprzewodniczący RM Trzcianki (w roku 2014 też Wiceprzewodniczący) – 1 536,95 zł / miesięcznie

w roku 2015:

Przewodniczący RM Trzcianki  – 1 987,27 zł / miesięcznie

Wiceprzewodniczący RM Trzcianki: na dzień 08.06.2016 oświadczenie niedostępne

I tylko jeden raz , (stwierdzamy to po analizie uchwał nowelizujących uchwałę nr XX/145/04 z 24.03.2004r. dostępnych na www.bip.trzcianka.pl ) w historii działalności trzcianeckiego samorządu, członkowie Rady Miejskiej Trzcianki podjęli decyzję w formie uchwały (uchwała nr XX/146/12 z dnia 09.12.2012r.), że za podstawę ustalania diet w roku 2012 będzie służył wskaźnik z III kwartału 2010r. Czyli, z pewnych powodów – myślimy że oszczędnościowych, zdecydowano że miejski budżet będzie w roku 2012 obciążony w mniejszym stopniu, niż mógłby być obciążony, gdyby uchwała działała "z automatu" i uzależniła diety radnych od wskaźnika w III kwartale 2011 roku. Taką postawę należało pochwalić .

Teoria spiskowa

Dziwi nas jednak fakt, iż w tej kadencji radni miejscy już na pierwszej sesji (nowo wybranej) Rady Miejskiej Trzcianki w dniu 11.12.2014r. podjęli próbę zmiany uchwały w sprawie wysokości diet. Wcześniej na posiedzeniach wszystkich komisji rady, za wyjątkiem Komisji Rewizyjnej, pozytywnie zaopiniowali przedłożony im przez Burmistrza Trzcianki projekt uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Miejskiej Trzcianki:

Komisja Gospodarcza – protokół nr 1/14 z 08.12.2014 – strona 9,

Komisja Środowiska i Rozwoju Wsi – protokół nr 1/14 z 08.12.2014 – strona 8,

Komisja Spraw Społecznych – protokół nr 1/14 z 09.12.2014 – strona 8,

Komisja Bezpieczeństwa, Sportu, Turystyki i Promocji – protokół nr 1/14 z 10.12.2014 – strona 4.

Ciekawe jest uzasadnienie przedstawione przez Burmistrza zaprezentowane w protokole z posiedzenia Komisji Gospodarczej oraz Komisji Bezpieczeństwa, Sportu, Turystyki i Promocji.

W protokole Komisji Gospodarczej Burmistrz stwierdza, „ że stara uchwała nie we wszystkich punktach była czytelna, należy ją uaktualnić i wprowadzić kwoty średniej krajowej .

W protokole Komisji Bezpieczeństwa, Sportu, Turystyki i Promocji Burmistrz natomiast „… wyjaśnił, była uchwała z 2011 r. która była zawieszana co roku przez Radę Miejską i aby uniknąć tego zawieszania, przygotowano nowy projekt uchwały i ustalono stawki zbliżone do tych które były i żeby ta uchwała automatycznie funkcjonowała, niezależnie jak się będą średnie wskaźniki kształtowały .

Konia z rzędem temu kto zrozumie o co chodziło Burmistrzowi? Co było nieczytelne? Która uchwała była co roku zawieszana? Jakie stawki ustalono? Członkowie obu komisji, na których padły te wyjaśnienia (choć zupełnie niezrozumiałe) pozytywnie zaopiniowali projekt przełożonej uchwały. Członkowie pozostały komisji, na których wyjaśnienia nie padły – również wypracowali pozytywną opinię.

Dlaczego więc, na sesji w dniu 11.12.2014r. (protokół RM Trzcianki nr II/14 – strona 9 / 10) projekt uchwały w sprawie diet (pozytywnie zaopiniowanej przez 4 z 5 komisji), który znalazł się w porządku obrad w punkcie nr 4 litera e, został w trakcie obrad wycofany na wniosek p. Jadwigi Durejko – przewodniczącej Komisji Rewizyjnej (akurat tej komisji, która nie pochyliła się nad projektem uchwały i nie wydała opinii w tej sprawie)? Co było tego przyczyną?

Podsumowanie

Czy taka wysokość diety dla radnego Rady Miejskiej Trzcianki za przyjęcie z wyboru funkcji radnego to kwota duża czy też mała? Zdania zapewne będą podzielone. Dla jednych taka kwota to miesięczne wynagrodzenie za ciężką pracę od rana do wieczora, dla innych jakiś procenty otrzymywanych zarobków. Czy z etycznego punktu widzenia za dyspozycję miesięczną w wymiarze kilku – kilkunastu godzin pracy na sesji, czy też na posiedzeniu komisji, tudzież firmowania swoją osobą impez okolicznościowych, radni powinni otrzymywać takie wynagrodzenie? Skupiliśmy się tylko na dwóch osobach z rady miejskiej – przewodniczącym i wiceprzewodniczącym. Należy zaznaczyć, że wynagrodzenie pozostałych członków rady miejskiej jest niższe. Te dwa przypadki to przysłowiowy „wierzchołek góry lodowej”.

Jaka jest, Waszym zdaniem, granica pobieranego wynagrodzenia (diety)? O ile, jest?