Aby w pełni korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na wykorzystywanie cookies [więcej]     ODMOWA   ZGODA

O czym dyskutują radni?

w_lew / 2016-05-27
Przewodniczący Rady Miasta Edward Joachimiak i prowadząca wywiad Iwona Ciechanowicz w TVL Trzcianka

Pytanie o to czy Radni dyskutują i o czym dyskutują pojawiło się po wysłuchaniu wywiadu z Przewodniczącym Rady Miejskiej Panem Edwardem Joachimiakiem w TV Lokalnej Trzcianka.

Prowadząca wywiad rozpoczęła rozmowę od pytania o standardy pracy w radzie miejskiej, podsumowując, iż nasi reprezentanci są mało dociekliwi i większość uchwał jest bardzo szybko podejmowanych i brak jest przede wszystkim dyskusji.

Radny Joachimiak, jak zwykle w sposób wielce wymowny, stwierdził że to statut Gminy Trzcianka określa techniczny aspekt procedowania uchwał i zgodnie ze statutem projekty uchwał w pierwszej kolejności są rozpatrywane na posiedzeniach komisji. Wszelkie wątpliwości, uwagi, pytania rozpatrywane są na posiedzeniach komisji. Radni są bardziej dociekliwi na posiedzeniach komisji i zdecydowana większość radnych idąc na posiedzenie sesji wie jak będzie głosować.

Ma rację Radny Joachimiak gdyż zgodnie z §18 ust.3 statutu Przewodniczący Rady kieruje projekty uchwał (otrzymane od Burmistrza, zaakceptowane przez radcę prawnego) do właściwej komisji celem zaopiniowania, a §32 ust.1 statutu stwierdza, że komisje sporządzają na piśmie opinie do przedstawionych im projektów uchwał rady, które odczytuje się na sesji. Zgodnie z §35 ust.1 z przebiegu każdego posiedzenia komisji sporządza się protokół, a ust.2 tego paragrafu precyzuje, że protokół obejmuje zapis przebiegu obrad, projekty uchwał, listę obecności i inne materiały dołączone podczas posiedzenia komisji.

Jest jednoznaczne, i nie ma co na ten temat dyskutować, że przesłanie projektu uchwały do właściwej komisji w celu zaopiniowania, powinno wywołać odpowiednią dyskusję wśród członków komisji, tak by rozwiać ich wątpliwości (jeżeli takie się pojawią), sprowokować do zadawania pytań, przekonać ich do celowości podjęcia uchwały, itp.

Jak jest w rzeczywistości? Dla przykładu przeanalizowaliśmy ostatni protokół Komisji Gospodarczej nr 22/2016 z dnia 25.04.2016 roku. To posiedzenie komisji jest o tyle ważne, że zaplanowana sesja Rady Miejskiej Trzcianki przewidywała podjęcie 13 uchwał i 3 stanowisk. Tak więc rzeczona komisja miała nad czym pracować. Wspomniany protokół składa się z 29 stron i stwierdza, że posiedzenie komisji trwało 3 godziny!!!

Skupmy się na początek tylko na projektach uchwał. I tak:

 1. projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2030 – opis i wyjaśnienia urzędnika od strony 11 do 22 – członkowie komisji NIE ZADALI ŻADNEGO PYTANIA – komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

 2. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok – członkowie komisji NIE ZADALI ŻADNEGO PYTANIA – komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

 3. projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wszystkich Świętych w Białej – członkowie komisji NIE ZADALI ŻADNEGO PYTANIA – komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

 4. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Rzymskokatolickiej Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Trzciance – członkowie komisji NIE ZADALI ŻADNEGO PYTANIA – komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/128/15 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok – członkowie komisji NIE ZADALI ŻADNEGO PYTANIA – komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

 6. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Piła – członkowie komisji NIE ZADALI ŻADNEGO PYTANIA – komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/148/16 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016 –2019 – członkowie komisji NIE ZADALI ŻADNEGO PYTANIA – komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

 8. Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości – członkowie komisji NIE ZADALI ŻADNEGO PYTANIA – komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

 9. Projekt uchwały w sprawie obciążenia nieodpłatną służebnością przesyłu działek nr 1939/13, 1941/12 i 1861/1 w Trzciance – członkowie komisji NIE ZADALI ŻADNEGO PYTANIA – komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

 10. Projekt uchwały w sprawie obciążenia nieodpłatną służebnością gruntową – JEST, NARESZCZCIE JAKAŚ AKTYWNOŚĆ, przewodniczący komisji wniósł aby w projekcie określona była oprócz mapki nazwa ulicy, poza tym - członkowie komisji NIE ZADALI ŻADNEGO PYTANIA – komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

 11. Projekt uchwały w sprawie rozszerzenia cmentarza komunalnego - członkowie komisji NIE ZADALI ŻADNEGO PYTANIA – komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

 12. Projekt uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka – członkowie komisji NIE ZADALI ŻADNEGO PYTANIA – komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

 13. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka na obszarze wsi Straduń – członkowie komisji NIE ZADALI ŻADNEGO PYTANIA – komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Stanowiska:

 1. Stanowisko Rady Miejskiej w sprawie jubileuszu 1050. Rocznicy Chrztu Polski – jeden z członków komisji radny Józef Łastowski zgłosił uwagę dotyczącą treści projektu z wnioskiem o wykreślenie z niego słowa „sakrament” – nie podano jak komisja zaopiniowała projekt stanowiska.

 2. Stanowisko Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie wystąpienia z apelem do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie przewozów kolejowych – z treści protokołu nie wynika aby członkowie komisji poddali projekt dyskusji !!!

 3. Stanowisko Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie lokalizacji pływalni – z treści protokołu nie wynika aby członkowie komisji poddali projekt dyskusji !!!

 

Naszym zdaniem, radny Edward Joachimiak kłamie lub nie jest świadomy jak wyglądają prace nad projektami uchwał, w tym przypadku na posiedzeniu komisji gospodarczej. RADNI WCALE NIE SĄ BARDZIEJ DOCIEKLIWI, CO WIĘCEJ NIE ZAJMUJĄ SIĘ WSZYSTKIMI MATERIAŁAMI (nie poddali pod dyskusję przedłożonych stanowisk, w tym STANOWISKA DOTYCZĄCEGO LOKALIZACJI PŁYWALNI)!

Dziwi nas, że przy projekcie tak ważnej uchwały jak ta dotycząca zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok, w której zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 614 909,00 zł, pomniejszając tym samym zatwierdzoną nadwyżkę budżetową, propozycje Burmistrza nie wywołują żadnej dyskusji. Radni bezrefleksyjnie akceptują każdą zaproponowaną zmianę, i tą dotyczącą większych wydatków inwestycyjnych o 330 000,00 zł, w tym rewitalizacja Placu Pocztowego wzrost wydatków o 200 000,00 zł, oraz tą dotyczącą podwyżek dla pracowników administracji i obsługi w oświacie o łączną kwotę 101 506,00 zł.

Proszę uwierzyć, lub kto chce może sprawdzić osobiście na stronie:  http://www.bip.trzcianka.pl/trzciankam/bip/komisje-rady-miejskiej.html  , że tak samo lub bardzo podobnie wyglądają protokoły z posiedzeń pozostałych komisji.